இதை வெண்டக்காயுடன் சாப்பிட வேண்டாம் !! | Tamil Health Tips

17 Views
Published
இதை வெண்டக்காயுடன் சாப்பிட வேண்டாம் !! | Never eat this with ladyfingers | #Ladyfingers| #Vegetables| #homeremedy| #diarrhea| #gas| #cramping| #Kidneystones| #carbohydrate| #bloodpressure| #ManaAyurvedamKannadaHealthTips

-----------------------------------------------------------------------

Enjoy & stay connected with our other channels!!!

Indian Health Tips : https://www.youtube.com/channel/UCk-FzgyYDbnQ4W84_pmpjWw

Kannada Health Tips : https://www.youtube.com/channel/UCP-aXawxrFABbtVwK-aqzsA

Mana Ayurvedam : https://www.youtube.com/channel/UCECJwmrc3CtnhaMzjhjpnZw

Tamil Health Tips : https://www.youtube.com/channel/UCLXDFE6tZlhm1ejTkcyKfKA

------------------------------------------------------------------------

Enjoy & stay connected with us!

Category
Health (Health)