இந்தியாவில் உள்ள இரண்டாவது யாழ்பாணத்து அறுமுகசுவாமியின் கோவில்.

219 Views
Published

2nd temple in India for Jaffna Arumugaswamy.
இந்தியாவில் உள்ள இரண்டாவது 
யாழ்பாணத்து அறுமுகசுவாமியின் கோவில்.

Category
Short Films