முட்டை கீமா சுவையாக செய்வது எப்படி // Mouthwatering Egg Keema Recipe in Tamil // madurai samayal

2 Views
Published
முட்டை கீமா சுவையாக செய்வது எப்படி // Mouthwatering Egg Keema Recipe in Tamil // madurai samayal

#eggkeemarecipe #maduraisamayal #senthoorancookingvlogs

Instagram...https://www.instagram.com/msamayal/

Egg Keema ingredients.....
-------------------------------------------------
4 Boiled Egg
2 Chopped Onion
1 Teaspoon Ginger Garlic Paste
2 Chopped Tomato
1 Teaspoon Red Chilli Powder
1/2 Teaspoon Garam Masala
1/4 Teaspoon Turmaric Powder
Salt To Taste
Water
1/4 Teaspoon Black Pepper Powder
Coriander Leaf

Fish Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2wNVpi7HCWlWoQEa4ox_eq8

Snacks Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2wTUXkEwu15RdkkhOS6NDj7

Dry Fish Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2x_BpXwKZ2C0b2tMeQwY-c6

Chutney Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2wpuhIZYICGFLLr9Ab7Wn8d

Biryani Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2xwSqGhXGLt4-qHEoVC2P8u

Chicken Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yf5zNGVFknSpLJZCzuwZhc

Lunch Box Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yf5zNGVFknSpLJZCzuwZhc

Crab Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2xUzmz6Ql6Cdu_sl1z0ykRk

Mutton Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yAIckgBOm-9GWniEmBgiwv

Home Made Masala Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2zoMsBUamRVhr1xsAGWTQlE

Breakfast Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2zoMsBUamRVhr1xsAGWTQlE

Health Tips
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yATffjYnpYTS10KqkLw56S

Kitchen Tips
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2w8HWrS8VSpf3PrgvemoK2g

Non-Veg Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2zmEfmkG_Ges5nmc51F9S9P

Veg Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yjiqu0iefDk-dv3gFM-Kkp

Health Tips
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2yATffjYnpYTS10KqkLw56S

Kitchen Tips
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2w8HWrS8VSpf3PrgvemoK2g

Sweet Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2wKDvIi6l_57h5QsUF0z5nN

Snacks Recipes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2wTUXkEwu15RdkkhOS6NDj7

Masala Powder Recipe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiIpt-nZoA2zoMsBUamRVhr1xsAGWTQlE
Category
Health (Health)